Original
0 Ratings
Takara Shuzo Mugi Yokaichi Shochu

Wine Details

Vineyard

Takara Sake

Varietal

Style

Spirit

Region

Japan